Obnovenie dodávok plynu pre priemysel je dobrou správou pre Slovensko.

Podnikatelia privítali zrušenie limitujúceho odberového stupňa č.8.


Klub 500 s potešením prijal rozhodnutie krízového štábu o zrušení obmedzujúceho odberového stupňa č. 8 pre slovenský priemysel. 
„Členovia Klubu 500 oceňujú mimoriadne diplomatické úsilie členov Vlády Slovenskej republiky, ako aj Prezidenta Slovenskej republiky, ktoré viedlo k zabezpečeniu alternatívnych dodávok plynu pre Slovensko, vďaka čomu môže priemysel od zajtrajšieho dňa začať svoju produkciu,“ uviedol predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.
Situácia v slovenskom priemysle totiž začala byť mimoriadne vážna. Priemyselné podniky totiž v tomto roku čelia na jednej strane dopadom finančnej a hospodárskej krízy, na druhej strane situácia s plynom má za následok, že priemysel stojí, nevyrába, neplní svoje objednávky. Podniky si však svoje záväzky voči svojim dodávateľom, voči bankám, štátu, ako aj voči svojim zamestnancom musia plniť, čo má za následok odčerpávanie čoraz drahších prevádzkových zdrojov. Je pre slovenský priemysel dobrou správou, že môže opätovne naštartovať nábeh svojej produkcie, čím môže tvoriť vlastné zdroje na plnenie svojich záväzkov. 
„Na záver vyjadrujeme presvedčenie, že celý spor medzi Ruskom a Ukrajinou sa podarí čím skôr urovnať tak, aby sa obnovili štandardné dodávky plynu na Slovensko a do krajín EU prostredníctvom tranzitnej siete,“ uzavrel Vladimír Soták.