Klubu 500 potvrdili správnosť jeho postojov bruselskí právnici

Bruselskí právnici: SR nie je viazaná EU pri trestnoprávnej zodpovednosti firiem

Slovenská republika nie je viazaná Európskou úniou v otázke zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti firiem. O povahe účinného, primeraného a varovného postihu za vybrané porušenia zákona, týkajúceho sa napríklad životného prostredia, obchodovania s drogami, ľuďmi, falšovania mien a pod., rozhoduje výlučne jednotlivý členský štát. Uvádza to v stanovisku odborníkov na legislatívu Európskej únie (EU) z renomovanej bruselskej právnickej kancelárie White & Case LLP, o ktoré ju požiadal Klub 500.

„Požiadali ste nás o radu vo veci, či európske právo vyžaduje, aby členské štáty zakomponovali do svojej štátnej legislatívy pojem “trestná zodpovednosť právnickej osoby”. Konkrétne sa nás pýtate, či Slovensko v dôsledku vstupu do EU musí zaviesť pojem trestnej zodpovednosti právnickej osoby (PO) ukladajúc trestno-právne namiesto správnych (administratívnych) sankcií…Hoci rôzne EU právne nástroje, ako napr. Rámcové rozhodnutia a konvencie, požadujú, aby všetkých 25 členských štátov (ČŠ) uplatnilo “ účinný, primeraný a varovný postih ” pri potrestaní PO zodpovedajúcich sa z priestupkov, na ktoré sa vzťahujú tieto nástroje, rozhoduje o povahe týchto postihov, t.j., či je trestná alebo nie, výlučne jednotlivý členský štát“, píše sa v stanovisku White & Case LLP.

Bruselskí odborníci na právo EU ďalej poukazujú na to, že členské štáty si môžu vybrať medzi trestnými a netrestnými postihmi. Rámcové rozhodnutia a konvencie regulujú zodpovednosť PO a požadujú od členských štátov, aby uložili sankcie pre PO v prípade stanovenia zodpovednosti. Nevyžadujú však, aby boli sankcie trestné svojou povahou. Okrem trestných a netrestných postihov patrí medzi iné sankcie pre usvedčené právnické osoby vyňatie z oprávnenia na verejný benefit alebo pomoc; dočasná alebo stála diskvalifikácia na prevádzanie obchodnej činnosti; postavenie pod súdny dohľad; súdny príkaz na zastavenie činnosti Za predpokladu, že ČŠ zavedú opatrenia zabezpečujúce, že PO uznanú zodpovednou je “možné potrestať účinným primeraným a varovným sankcionovaním alebo uložením opatrenia”, môžu slobodne zvoliť radšej správne (administratívne), ako trestné postihy.

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR a snahu o jeho prijatie opakovane odôvodňovalo tým, že pre Slovensko vyplýva povinnosť mať takúto právnu normu z európskej legislatívy. Podľa ministerstva spravodlivosti takýto zákon musí prijať každá členská krajina EÚ, lebo ju k tomu zaväzuje niekoľko smerníc EÚ.

Klub 500 so zadosťučinením konštatuje, že stanovisko odborníkov na legislatívu EU z renomovanej bruselskej právnickej kancelárie White & Case LLP, potvrdzuje názor podnikateľskej obce, že takýto zákon nie je nutný. Za dostatočné považujú podnikatelia možnosti stíhania štatutárnych orgánov podľa ustanovení platného Obchodného zákonníka. ,,Slovensko v súčasnej dobe nie je pripravené na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb. Uvedený inštitút by mohol byť podľa nášho názoru zneužívaný v nekalom konkurenčnom boji”, vyhlásil prezident Klubu 500 Ing.Vladimír Soták.

Ďalej poukázal na to, že aj keď Slovensko nemá osobitným zákonom zavedenú trestnú zodpovednosť právnických osôb, neznamená to, že nie sú postihnuteľné trestné činy. Každá právnická osoba má svoj štatutárny orgán, ktorý je zodpovedný za konanie spoločnosti. Preto prostredníctvom zodpovednostných ustanovení Obchodného zákonníka je možné dostatočne postihovať konanie štatutárnych orgánov, ktorí v mene spoločnosti konajú. ,,Na Slovensku ešte stále nie sme v stave, keď platia zákony rovnako a pre každého“, uzavrel V.Soták.

Klub 500 pripomienkoval snahy zaviesť zavádzajúci trestnú zodpovednosť právnických osôb už pri návrhu Trestného zákona a upozorňoval vtedy na možnosť jeho zneužívania. Klub sa tak pripojil k ostatnými zamestnávateľským organizáciám, ktoré protestovali proti kriminalizácii podnikania. Vystríhal pre tým aby zákon umožňoval vykonštruované stíhania firiem a zmocnenia sa ich majetku cez systém sankcií