Byrokratický index a medzinárodný deň byrokracie

Byrokratický index a medzinárodný deň byrokracie Nadmerná administratívna záťaž trápi asi každého z nás. Pojem „byrokracia“ a boj proti nej je vo verejnej diskusii populárny termín, ale často mu chýba hlbší obsah. Aj preto sa Klub 500 stal morálnymipartnerom projektu Byrokratický index, ktorý pripravil inštitút INESS. Byrokratický index je snahou dať pojmu „byrokracia“ na Slovensku … Pokračovať

Výhrady k Investičnej pomoci pre spoločnosť Gestamp Nitra

Klub 500 pozitívne vníma príchod nových investorov na SR, nakoľko tieto sú pri nastavení správnych kritérií a podmienok prínosom pre rozvoj zamestnanosti, HDP ako aj regiónu. Klub 500 dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že v súčasnosti poskytovaná forma priamej finančnej dotácie spôsobuje neprimeranú konkurenčné výhodu pre nové spoločnosti. V súvislosti s tým si Klub 500 v … Pokračovať

Pripomienky k zákonu o poisťovníctve

Klub 500 považuje za neprijateľné a zásadne nesúhlasí s návrhom Ministerstva financií na zavedenie povinného 8 % odvodu pre všetky neživotné poistenia. Ministerstvo financií plánuje využiť získané finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia a vybavenie požiranych staníc. Klub 500 si uplatnil k predloženej novele zásadné pripomienky: Klub 500 má za to, že je neprijateľné, aby sa … Pokračovať

Vyhláška k emisným plaketám

Pripomienka k Návrhu novely Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových … Pokračovať

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Klub 500 nesúhlasí so znením novely, ktorom sa navyšuje osobitný odvod. Zákon o osobitnom odvode bol výsledkom kompromisu s tým, že pokračovanie v jeho uplatňovaní zaťaží podnikateľské prostredie a spôsobí zvýšené náklady pre firmy, nakoľko výška odvodu sa premení do zvýšenia úrokovej miery pre podnikateľské subjekty.

Stanovisko k daňovým zákonom

Klub 500 nesúhlasí s predloženým znením noviel daňových zákonov, ktoré boli zverejnené na pripomienkové konanie rezortom financií. Obsahom noviel je ďalšie zdanenie podnikateľských subjektov. Klub 500 dlhdodobo upozorňuje, že nespočetné množstvo noviel daňových zákonov neúmerne navyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. Z pohľadu Klubu 500 je pozitívom minulého obdobia boj s daňovými únikmi a následný … Pokračovať

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010

Klub 500 nesúhlasí s tým, aby poplatky za služby verejnosti poskytované RTVS hradil aj zamestnávateľ/právnická osoba, ktorá zamestnáva ľudí. Sme presvedčení, že ide o duplicitu platby vzhľadom na to, že osoba/zamestnanec uhrádza poplatky za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárske poplatky) doma a nie je teda potrebné uhrádzať ich opakovane

Výhrady Klubu 500 k zákonu o cezhraničnej spolupráci

V novembri 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republike schválený zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne vykonateľnosť 18. júna 2016. Klub 500 zásadne nesúhlasí s predloženým znením zákona o cezhraničnej spolupráci. Zákon je výrazne nad rámec … Pokračovať

Klub 500 je znepokojený súčasnou situáciou v školstve na Slovenku, ktorá je len logickým dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov.

Klub 500 – Tlačová správa – Štrajk učiteľov (Bratislava, 12. januára 2016) Klub 500 je znepokojený súčasnou situáciou v školstve na Slovenku, ktorá je len logickým dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov. Klub 500 so znepokojením sleduje neustálu a nekončiacu diskusiu o slovenskom školstve, ktorá sa sústreďuje namiesto reálneho pomenovania a riešenia jeho problémov len k jednostranným požiadavkám na navyšovanie platov učiteľov … Pokračovať